TIN TỨC HÀN QUỐC

Cung cấp thông tin về cẩm nang, kinh nghiệm các lĩnh vực giáo dục, công nghệ, sức khoẻ, đời sống... đất nước Hàn Quốc.
Mỗi chuyên mục hiển thị 2 bài viết mới nhất. Quý vị quan tâm các bài viết cùng chuyên mục vui lòng chọn vào phần chuyên mục quan tâm ở cột bên phải màn hình của quý vị. Xin cảm ơn!

비책

Năm 2018 한국의 BHP 거주자에게는 새로운 비자가 부여됩니다.,vi?

우리가 알다시피,,vi,한국 유학을 원하는, 그것은 한국의 인증서가 있어야합니다,,vi,당신이 알려진 한 경우 한국어 인증서 TOPIK 그 남쪽 숨어있는 대부분의 대학.,,vi,klat 인증서 보관소,,vi, 한국의 불법 이주 노동자 수가 매년 증가하고있다.,,vi,이것은 사회 무질서로 이어진다.,,vi,범죄 증가,,vi,이 나라의 발전에 큰 영향을 미쳤다.,,vi,이 상황을 끝내려면,,vi,정부는 여러 가지 조치를 취했다.,,vi,사람들에게 정보 제공 촉구,,vi. Điều này dẫn đến tình trạng mất trật tự an toàn xã hội, gia tăng tội phạm,… ảnh hưở..

Đào tạo

국가

소식

Năm 2018 한국의 BHP 거주자에게는 새로운 비자가 부여됩니다.,vi?

우리가 알다시피,,vi,한국 유학을 원하는, 그것은 한국의 인증서가 있어야합니다,,vi,당신이 알려진 한 경우 한국어 인증서 TOPIK 그 남쪽 숨어있는 대부분의 대학.,,vi,klat 인증서 보관소,,vi, 한국의 불법 이주 노동자 수가 매년 증가하고있다.,,vi,이것은 사회 무질서로 이어진다.,,vi,범죄 증가,,vi,이 나라의 발전에 큰 영향을 미쳤다.,,vi,이 상황을 끝내려면,,vi,정부는 여러 가지 조치를 취했다.,,vi,사람들에게 정보 제공 촉구,,vi. Điều này dẫn đến tình trạng mất trật tự an toàn xã hội, gia tăng tội phạm,… ảnh hưở..

한국인 근로자를위한 많은 일자리가 제 시간에 집으로 돌아갑니다.,vi

Trung tâm Lao động ngoài nước (MOLISA,,vi,XH,,sq,여기에 와서,,vi,이 기관은 Bac Ninh의 직업 서비스 센터와 협력하여 EPS 근로자들을위한 직업 박람회를 조직 할 것입니다,,vi,E9보기,,sv,집에 제 시간에 돌아왔다.,,vi,한국의 노동 수출 시장은 베트남의 주요 시장으로 간주됩니다.,,vi,저렴한 비용으로,,vi,좋은 치료,,vi,직업 안정 및 고소득,,vi&XH) cho biết, ngày 19-4 tới đây, cơ quan này sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh tổ chức Hội chợ việc làm dành cho người lao động EPS (Visa..

문화

우리 이야기!