TIN TỨC HÀN QUỐC

Cung cấp thông tin về cẩm nang, kinh nghiệm các lĩnh vực giáo dục, công nghệ, sức khoẻ, đời sống... đất nước Hàn Quốc.
Mỗi chuyên mục hiển thị 2 bài viết mới nhất. Quý vị quan tâm các bài viết cùng chuyên mục vui lòng chọn vào phần chuyên mục quan tâm ở cột bên phải màn hình của quý vị. Xin cảm ơn!

비책

고신대 학교 한국에 대해 알아야 할 사항,vi

한국 최대의 항구 도시에 위치,,vi,Kosin 대학은 학생들이 이곳에서 공부할 수있는 많은 장점을 가지고 있습니다.,,vi,고신대 학교는 최고의 명단에 올라있다.,,vi,한국에서 공부할 수있는 바로 비자,,vi,코신 대학교,,vi,고신대 학교 소개,,vi,고신대 학교,,vi,아름다운 항구 도시 부산에 위치하고 있습니다.,,vi,고신대 학교,,vi – Busan, Trường Đại học Kosin Hàn Quốc sở hữu nhiều lợi thế thu hút sinh viên đến học tập tại đây. Năm 2018, Trường Đại học Kosin chính thức nằm..

Đào tạo

국가

소식

대한민국 법무부는 해외 유학 신청서 초안을 발간,vi 2019

한국 법무부는 "한국에서 새로운 유학 법률"을 발행 할 계획이다.,,vi,예상 발효 일,,vi,이 새로운 법률에는 다음과 같은 특정 조항이 있습니다.,,vi,비자 연장 또는 비자 갱신 제공,,vi,비자 연장이나 비자 갱신 문제는 한국어를 공부하는 유학생들에게만 적용됩니다.,,vi,대학,,vi,대학교 또는 대학원,,vi, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/03/2019. Trong luật mới này có các điều khoản quy định cụ thể như sau: 1. Quy định gia hạn visa hoặc ..

Năm 2018 한국의 BHP 거주자에게는 새로운 비자가 부여됩니다.,vi?

우리가 알다시피,,vi,한국 유학을 원하는, 그것은 한국의 인증서가 있어야합니다,,vi,당신이 알려진 한 경우 한국어 인증서 TOPIK 그 남쪽 숨어있는 대부분의 대학.,,vi,klat 인증서 보관소,,vi, 한국의 불법 이주 노동자 수가 매년 증가하고있다.,,vi,이것은 사회 무질서로 이어진다.,,vi,범죄 증가,,vi,이 나라의 발전에 큰 영향을 미쳤다.,,vi,이 상황을 끝내려면,,vi,정부는 여러 가지 조치를 취했다.,,vi,사람들에게 정보 제공 촉구,,vi. Điều này dẫn đến tình trạng mất trật tự an toàn xã hội, gia tăng tội phạm,… ảnh hưở..

문화

우리 이야기!