Năm 2018 한국의 BHP 거주자에게는 새로운 비자가 부여됩니다.,vi?

우리가 알다시피,,vi,한국 유학을 원하는, 그것은 한국의 인증서가 있어야합니다,,vi,당신이 알려진 한 경우 한국어 인증서 TOPIK 그 남쪽 숨어있는 대부분의 대학.,,vi,klat 인증서 보관소,,vi, 한국의 불법 이주 노동자 수가 매년 증가하고있다.,,vi,이것은 사회 무질서로 이어진다.,,vi,범죄 증가,,vi,이 나라의 발전에 큰 영향을 미쳤다.,,vi,이 상황을 끝내려면,,vi,정부는 여러 가지 조치를 취했다.,,vi,사람들에게 정보 제공 촉구,,vi. Điều này dẫn đến tình trạng mất trật tự an toàn xã hội, gia tăng tội phạm,… ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước này.

Để chấm dứt tình trạng này, chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện rất nhiều biện pháp như: kêu gọi người dân cung cấp thông tin, 전화 소프트웨어를 통해 추적하십시오.,,vi,대규모 스캔 수행,,vi,탈출 률이 높은 지역에서의 XKLD 금지,,vi,조치는 여전히 실패했다.,,vi, thực hiện các cuộc truy quét với quy mô lớn, cấm XKLD với những vùng có tỉ lệ bỏ trốn cao,… Tuy nhiên, những biện pháp vẫn không mang lại được kết quả cao.

Gần đây, 한국의 외국인 노동자의 시위 점점 더 그 결과로, 인권을위한 세계기구는이 나라에서 외국인 노동자의 권리를 재고하기 위해 한국을 요청했다,,vi,노동부와 한국 노동부는 한국 정부의 승인을 얻었고,,,vi.

Mới đây, Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc đã đưa ra những đề xuất và được Chính phủ Hàn Quốc thông qua và kí quyết định có hiệu lực từ ngày 01/05

주요 내용은 다음과 같습니다.,,vi,- BHP 근로자에게는 취업 허가가 발급됩니다.,,vi,BHP 사람들을위한 새로운 비자 유형,,vi,보험과 같은 완전한 혜택을받을 권리가있다.,,vi,건강 ...,,vi,정상적인 업무이며 한국 정부의 후원과 인정을 받음,,vi:

– Người Lao động BHP sẽ được cấp giấy phép lao động và 1 loại visa mới dành riêng cho người BHP, sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi như bảo hiểm, y tế… như 1 lao động bình thường và được chính phủ Hàn Quốc bảo trợ và công nhận.

- BHP 근로자는 각 개인의 능력과 자격에 따라 정부에 의해 소개 될 것입니다.,,vi,- BHP의 자녀들은 또한 서류 작업을 허용받으며 한국에있는 일하는 부모들에게 모든 한국 어린이의 모든 혜택을 누릴 권리가 있습니다.,,vi,- 자격을 갖춘 경우 귀화 고려,,vi,이 비자에 가입하려면,,vi.

– Con em của người BHP được cũng được cấp giấy tờ và được hưởng đầy đủ các chế độ như mọi trẻ em Hàn Quốc trong thời gian ba mẹ lao động tại Hàn.

– Được xem xét cấp quốc tịch khi đủ điều kiện.

Để tham gia vào diện visa này, 직원은 또한 다음 요구 사항을 충족해야합니다.,,vi,-해야합니다.,,vi,회사 또는 한국 국적을 보유한 사람,,vi,- 정부 소득 수준에 따라 세금을 납부해야 함,,vi,- 좋은 이력서는 한국뿐만 아니라 다른 나라에서도 죄가 없습니다.,,vi,- 한국에서의 생활 경험,,vi:

– Phải được 1 công ty hoặc người đã có quốc tịch Hàn bảo lãnh.

– Phải đóng thuế dựa trên mức thu nhập cho chính phủ.

– Lý lịch tốt chưa phạm tội ở Hàn Quốc cũng như các nước khác.

– Có kinh nghiệm sống và làm việc ở Hàn Quốc trên 2 năm.

Hiện tại, 이 새로운 정책은 마무리되고 있으며 연초에 시행 될 것으로 예상됩니다.,vi 2018

Related Blogs

우리 이야기!